Danh sách hãng tàu quốc tế tại
Việt Nam

Đến đầu năm 2013, trên 40 hãng tàu container quốc tế đã có mặt tại Việt Nam, đóng vai trò chủ yếu đối với việc vận chuyển hàng hóa container xuất nhập khẩu. Các công ty này hoạt động dưới ba hình thức chủ yếu: công ty Việt Nam làm đại lý, công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài.

Danh sách các hãng tàu này như bảng dưới đây.

Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

A

C

E

 • Emirates Shipping Line
 • Evergreen

H

 • Hamburg Süd
 • Hanjin Shipping
 • Hapag-Lloyd
 • HubLine
 • Hyundai M.M.

I

 • IRIS Lines

K

 • "K" Line
 • KMTC

M

 • Maersk
 • MELL (Mariana Express)
 • MSC
 • MOL

N

 • Nam Sung
 • New Icon Line
 • NYK

O

 • OOCL

P

 • PIL
S

 • Samudera
 • Sea Consortium
 • Sinokor
 • Siam Paetra (SPIC)
 • SITC
 • STX Pan-Ocean

T

 • TASMAN
 • TS Lines

U

 • UASC

W

 • Wan Hai

Y

 • Yang Ming

Z

 • Zim

 Chuyển từ Hãng tàu quốc tế về Hãng tàu
Chuyển từ Hãng tàu quốc tế về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.