Tính thuế nhập khẩu & VAT hàng NK
(online)

Tính thuế nhập khẩu và VAT cho hàng nhập khẩu trực tuyến tại đây. Bạn nhập số liệu, phần mềm sẽ tính số thuế bạn phải nộp.

Ghi chú: bản này đã xong phần tính toán kết quả. Tôi đang hoàn thiện thêm giao diện và một số tính năng phụ đi kèm.


Nhập các chi phí:
Điều kiện giao hàng: Tỉ giá tính thuế:

Phụ phí CIC:

 

Phí chứng từ:

 

Phí vệ sinh cont:

 

Cước biển:

 

Phí bảo hiểm:

 

Chi phí tại cảng xếp:

 

Tổng các phí bổ sung: ...

Số mục hàng:


Tổng thuế phải nộp là: ...

 

 


Hướng dẫn cách tính thuế nhập khẩu tại đây 

Tôi tóm tắt một số bước chính để bạn tiện tham khảo. Toàn bộ thao tác thực hiện trong cửa phần trên đây.

  • Bước 1: Chọn điều kiện giao hàng, chẳng hạn như FOB, CIF... hiện để mặc định là ExWork. Đồng thời nhập tỉ giá tính thuế, cập nhật theo tờ khai hải quan, hoặc tạm tính theo số liệu tỉ giá ngân hàng.
  • Bước 2: Nhập các chi phí tương ứng với điều kiện giao hàng đã chọn. Nếu chi phí này là đồng tiền nước ngoài như USD, JPY, CNY... thì bạn đánh dấu tick vào ô "Ngoại tệ" nằm ngay cạnh đó, phần mềm sẽ tính số tiền Việt phía dưới. Chi phí nào không có thì bỏ trống. Tổng số chi phí cộng thêm vào Trị giá tính thuế sẽ hiển thị ở ô chữ nhật màu vàng.
  • Bước 3: Nhập số lượng mục hàng trên Invoice. Chẳng hạn có 6 mục hàng thì nhập số 6. Sau đó nhấn nút "Tạo bảng" hoặc nhấn Enter để hiển thị bảng tính tương tự Excel.
  • Bước 4: Nhập số liệu của từng mục hàng: số lượng, đơn giá, thuế suất nhập khẩu, thuế suất VAT. Kiểm tra lại số liệu, và nhấn nút "Tính thuế". Bạn sẽ thấy kết quả hiển thị trong ô Tổng thuế nhập khẩu, thuế VAT, hay Tổng thuế nk + vat.

Một số ghi chú

  • Dữ liệu nhập vào phải là con số. Nếu bạn nhập ký tự khác, phần mềm sẽ báo lỗi "#ERROR". Khi đó bạn cần tìm và sửa lại đúng số liệu.
  • Khi nhập số liệu vào bảng, nếu bạn muốn xóa trắng để làm lại từ đầu, thì chỉ cần nhấn nút "Tạo bảng" là được (coi như tạo 1 bảng mới tinh).

Tham khảo thêm
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)

* Thông tin bắt buộcNew! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.