Hãng tàu COSCO

Hãng tàu COSCO (viết tắt COSCON) là hãng tàu container lớn nhất Trung Quốc và nằm trong top 10 hãng tàu lớn nhất thế giới.

Vào năm 2010, COSCON sở hữu 149 tàu container với tổng sức chở trên 550.000 TEU, được sử dụng trên 100 tuyến, phục vụ 140 cảng lớn tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, COSCON hoạt động thông qua hệ thống các công ty đại lý tại các cảng, thành phố lớn.

Tại Hà Nội

 • Đại lý: COSFI Hà Nội
 • Địa chỉ: Số 8 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: 04 7343858 Fax: 04 7342512
 • Email: cosfi.hanoi@cosfi.com.vn

Tại Hải Phòng

 • Đại lý: COSFI Hải Phòng
 • Địa chỉ: Tầng 5, Số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại: 031 3552779 Fax: 031 3552776
 • Email: cosfi.hpg@cosfi.com.vn

Tại Đà Nẵng

 • Đại lý: SAFI Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Số 59A, Lê Lợi, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0511 886588 Fax: 0511 886589
 • Email: info.dad@safi.com.vn
Tại Tp. Hồ Chí Minh
 • Đại lý: COSFI Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: 6A Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08 39302288 Fax: 08 39307268
 • Email: cosco.vietnam@cosfi.com.vn
Tại Quy Nhơn
 • Đại lý: SAFI Quy Nhơn
 • Địa chỉ: Số 99, Phan Đình Phùng, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 056 820818 Fax: 056 820817
 • Email: info.uih@safi.com.vnChuyển từ Hãng tàu COSCO về Hãng tàu quốc tế
Chuyển từ Hãng tàu COSCO về Hãng tàu container
Quay về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.