Cách tính số kiểm tra container
(container check-digit)

Bạn muốn tính số kiểm tra container để đảm bảo số container đúng? Hay muốn tìm hiểu cách tính để phục vụ mục đích nghiên cứu học tập?

Trong bài này, tôi sẽ đáp ứng cả 2 nhu cầu nêu trên: bằng phần mềm tính toán tự động, và giải thích cách tính ở phía cuối bài.

Trước hết, bạn có thể tính toán luôn số kiểm tra bằng phần mềm...

Phần mềm tính số kiểm tra container

Bạn hãy nhập số vào ô dưới rồi nhấn nút "Tính", sẽ thấy số kiểm tra hiển thị ở dòng dưới.

Lưu ý: nhập 10 ký tự số container theo chuẩn, chẳng hạn: SUDU307007.

Nhập số container

 

Xe container chở hàng hóa

Vận chuyển & thủ tục hải quan

Dịch vụ của Vinalogs giúp bạn xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi!
Chữ số kiểm tra để làm gì?

Chữ số kiểm tra container là chữ số cuối cùng (trong bảy chữ số) trên vỏ container. Chữ số này thường được viết tách riêng trong một ô hình chữ nhật bao quanh (như số “9” trong hình dưới).

Số kiểm tra container - check digit

Theo quy định về ký mã hiệu container, mỗi container có một dãy 10 ký tự để nhận biết. Trong đó có 4 chữ cái và 6 chữ số, như trong hình trên là SUDU 307007. Với các container tiêu chuẩn, chữ số này là duy nhất cho một container và không có 2 container trùng mã nhận biết này.

Trong quá trình vận chuyển, số container được nhiều đối tượng sử dụng (chủ hàng, forwarderhãng tàu, dịch vụ hải quan…), tần suất nhiều lần, trên nhiều chứng từ (B/L, Manifest, D/O…). Một khả năng dễ xảy ra là nhập nhầm số container, và hậu quả thường là khá nghiêm trọng.

Để giảm thiểu nguy cơ này, người ta dùng một chữ số thứ 7 để kiểm tra (check digit). Về cơ bản, số kiểm tra này là kết quả tính toán theo quy tắc đã định của 10 ký tự nêu trên. Nếu nhập nhầm số, chữ số kiểm tra sẽ khác với số thực tế, nhờ đó người ta phát hiện ra lỗi.

Chẳng hạn trong ví dụ trên, số container là SUDU307007 có chữ số kiểm tra là 9. Giả sử, nếu người nhập số container sai một ký tự thành SUDU307107, khi đó số kiểm tra sẽ phải là 5 (không đúng với 9). Sự sai khác này chỉ ra rằng việc nhập số container đã bị sai sót, cần phải kiểm tra lại.

Thường thì lỗi này có thể kiểm tra bằng cách tự tính tay, nhưng cách này phức tạp và mất thời gian. Hiện một số người đã viết hàm Excel để kiểm tra cho nhanh. Tôi viết luôn phần mềm ngắn trên website này để bạn có thể check cho tiện.

Giải thích cách tính

Về lý thuyết, mọi người đều có thể kiểm tra tính chính xác của số container bằng hệ số kiểm tra.

Dưới đây, tôi sẽ minh họa cách tính cho số container trong ví dụ nêu trên: SUDU137007. 

Có 3 bước chính như sau:

Bước 1. Quy đổi chữ cái thành số:

Do tiếp đầu ngữ SUDU là chữ cái, nên cần quy đổi các chữ này ra số để có thể tính toán. Mỗi chữ cái Latin được gán một số nhất định như trong bảng dưới đây, bắt đầu từ 10 tăng dần lên đến 38.

Lưu ý: các số tăng dần nhưng bỏ quá các số 11, 22, 33 (bội số của 11), vì bước tiếp theo sẽ có phần chia cho 11, nên phải bỏ qua giá trị này để tránh bị sai số.

A B C D E F G H I J K L M
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24
 
N O P Q R S T U V W X Y Z
25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38

Bước 2. Thay tiếp đầu ngữ thành số

Thay 4 chữ trong tiếp đầu ngữ SUDU bằng 4 số tương ứng trong bảng trên (phần màu vàng trong bảng dưới). Phần số 307007 sẽ được giữ nguyên, ta có cột (b) bảng dưới.

Trong cột (c), lấy 2 lũy thừa lần lượt từ 0 đến 9.

Sau đó, lấy số trong cột (b) nhân tương ứng với số trong cột (c) sẽ được kết quả trong cột (e).

Kí tự Số tương ứng Lũy thừa 2n Chi tiết Tách số
(a) (b) (c) (b)x(c) (e)
S 30 20 30 x 20 30
U 32 21 32 x 21 64
D 14 22 14 x 22 56
U 32 23 32 x 23 256
3 3 24 3 x 24 48
0 0 25 0 x 25 0
7 7 26 7 x 26 448
0 0 27 0 x 27 0
0 0 28 0 x 28 0
7 7 29 7 x 29 3584
Tổng 4486

Bước 3. Tính số kiểm tra

Tính tổng các số trong cột (e) trong bảng trên được 4486, rồi đem chia cho 11. Số dư của phép tính chia này chính là số kiểm tra đang cần tìm: 4486 : 11 = 408 dư 9.

Vậy số kiểm tra của container SUDU 307007 là 9.

Nếu muốn, ta có thể thử tính lại bằng phần mềm kiểm tra số container trên phần đầu trang cho chắc.

Bạn thấy thế nào, chính xác chứ? Tất nhiên là chuẩn rồi!

Trên đây tôi đã giải thích cách tính số kiểm tra, nếu ban thấy có nội dung nào chưa rõ ràng, vui lòng báo cho tôi nhé.

Ngoài ra, công ty tôi chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế, cũng như có thế mạnh về dịch vụ hải quan tại Hải Phòng. Rất vui được kết nối và phục vụ.

Nếu bạn tìm thấy thông tin hữu ích trong bài viết này thì nhấp Like & Share để bạn bè cùng đọc nhé. Cám ơn bạn!

 


Chuyển từ Số kiểm tra container về Ký mã hiệu container
Chuyển về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.