Hãng tàu Gemadept

Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển (Gemadept) trước đây là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 1990 trực thuộc Cục hàng hải, ngành nghề cung cấp dịch vụ giao nhận và đại lý vận tải (shipping agency).

Đây là công ty Nhà nước đầu tiên được cổ phần hóa vào năm 1993, và từ năm 2002, Gemadept đã niêm yết cổ phiếu (mã GMD) tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Hãng tàu này tham gia chủ yếu vào hoạt động vận tải hàng hóa trong container. Ngoài dịch vụ đại lý vận tải cho nhiều hãng tàu lớn, công ty này còn trực tiếp khai thác tàu, sà lan, ICD (Phước Long), cảng (cảng Bình Dương, Dung Quất, Nam Hải).

Việc suy giảm trong dịch vụ vận tải biển cho thấy công ty này trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tập trung vào các hoạt động bất động sản và đầu tư cảng container. Hiện Gemadept đang phát triển một số dự án với quy mô khá lớn, trong đó có dự án cảng Cái Mép (Tổng vốn đầu tư dự kiến: 410 triệu USD), dự án Lê Lợi Plaza (Vốn đầu tư dự án: 50 triệu USD).

Hiện tại, Công ty khai thác các tàu Pacific ExpressPacifc Gloria.

Dịch vụ vận tải container chuyên tuyến của Gemadept khá linh hoạt trên một số tuyến từ Việt Nam đi Singapore, Malaysia, Philippin, Hongkong, Đài Loan, Campuchia.


Trụ sở (Thành phố Hồ Chí Minh):

Văn phòng Hà Nội

  • Địa chỉ: 108 Lò Ðúc, Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 3971 9100
  • Fax: (04) 3971 9096
  • Email: gmdhanoi@gemadept.com.vn

Văn phòng Hải Phòng

  • Địa chỉ: 282 Ðà Nẵng, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 382 5959 / 382 5969
  • Fax: (031) 382 5977 / 382 5966
  • Email: gmdhaiphong@gemadept.com.vn


Chuyển từ Gemadept về Hãng tàu Việt Nam
Chuyển từ Gemadept về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.