Tàu Pacific Express

Dưới đây là hình ảnh và đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Pacific Express. Con tàu này do hãng tàu hãng tàu Gemadept sở hữu và khai thác.

Tàu Pacific Express
QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Grand Pacific Shipping Pte. Ltd, Singapore
Quản lý tàu Công ty Cổ phần GEMADEPT
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 1014
Ngày đặt sống chính 15 tháng 04 năm 1997
Ngày hạ thủy 11 tháng 08 năm 1997
Ngày đóng 26 tháng 11 năm 1997
Nhà máy đóng tàu Yamanishi Zosen K.K., Nhật Bản
SỐ Số đăng ký hành chính VNSG-1835-TH
Số phân cấp VR972589
Số IMO 3WQO
Hô hiệu 9167851
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 128.50 / 119.67
B / D (đầy tải) 22.40 / 8.20
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 8333
Dung tích hữu ích NT 3973
Trọng tải 11117
Lượng chiếm nước toàn tải 15232
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng
1 / (12.6 x 13.3); 5 / (12.6 x 10.6);
5 / (12.6 x 8.0)
TEU 749
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 880.0
Nước ngọt 203.0
Ballast 3451.0
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Hitachi Zosen (Nagasu) / MAN B&W 6L50MC
Vòng quay (vòng/phút) 144
Công suất 10000HP
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 17
THIẾT BỊ Cẩu không
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Iberian Express (08), Young Harvest (06), Choyang Harmony (01)Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');