Tàu Pacific Grace

Dưới đây là thông số kỹ thuật cơ bản của tàu Pacifc Grace của Công ty cổ phần Gemadept.


QUỐC TỊCH PANAMA
CÔNG TY Chủ tàu Gemadept
Quản lý tàu Gemadept
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu -
Ngày đặt sống chính -
Ngày hạ thủy -
Ngày đóng -
Nhà máy đóng tàu -
SỐ Số đăng ký hành chính -
Số phân cấp -
Số IMO 9154828
Hô hiệu 3FQJ7
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 144.83 /
B / D (đầy tải) 22.45 / 8.22
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 9352
Dung tích hữu ích NT 5467
Trọng tải 12368
Lượng chiếm nước toàn tải  
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng  
TEU 836
TEU (homo 14T) 591
DUNG TÍCH KÉT DO  
FO  
Nước ngọt  
Ballast  
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo B & W / 6L50MC
Vòng quay (vòng/phút) 148
Công suất 10860HP
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 17
THIẾT BỊ Cẩu 02 x 36
Số ổ điện lạnh 50
Chân vịt mũi  
Cellguide  
TÊN TRƯỚC ĐÂY Nantai Dragon, Bright Silver


Chuyển từ Pacific Grace về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Pacific Grace về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');