Hãng tàu Vinashin Lines

Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn Dương Vinashin (Vinashin Lines) thành lập tháng 8 năm 2000, trước đây thuộc Tập đoàng công nghiệp tàu thủy Vinashin. Khoảng tháng 7/2010, công ty này được chuyển sang cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), khi Chính phủ tiến hành cơ cấu lại tập đoàn Vinashin.

Với lĩnh vực hoạt động chính là vận tải biển, Vinashin Lines khai thác đội tàu nhiều chủng loại, nhiều cỡ tàu, gồm tàu chở hàng khô, tàu chở dầu, tàu khách, tàu lash và tàu container. Trong số đó, tàu khách Hoa Sen đã gây khá nhiều tai tiếng trong vụ bê bối của tập đoàn Vinashin trong thời gian gần đây.

Hiện hãng tàu này đang sở hữu 2 tàu container 420 TEU: Vinashin Liner 1, và Vinashin Liner 2, chủ yếu khai thác trên tuyến nội địa Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh, hoặc cho thuê định hạn.


Trụ sở (Hà Nội):

 • Địa chỉ: Số CC1-I.3.1 Khu Đô Thị Mới Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Nội
 • Điện thoại: (04) 3681 3412 / 3681 3413
 • Fax: (04) 3681 3404
 • Email: vinashinlines@hn.vnn.vn
 • Website: vn.vinashinlines.com

Văn phòng Hải Phòng:

 • Địa chỉ: 20 Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Điện thoại: (031) 3842 236
 • Fax: (031) 3842 236

Văn phòng Hồ Chí Minh:

 • Địa chỉ: 424/6 Nguyễn Tất Thành, p.18, q. 4, Tp. HCM
 • Điện thoại: (08) 3941 3596
 • Fax: (08) 3941 3597

Chuyển từ Vinashin Lines về Hãng tàu container
Chuyển từ Vinashin Lines về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.