Tàu Vinashin Liner 1

Dưới đây là những đặc trưng kỹ thuật tàu container Vinashin Liner 1 của TNHH MTV Vận tải Viễn dương VINASHIN (VINASHIN LINES)

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương VINASHIN
(VINASHIN LINES)
Quản lý tàu Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương VINASHIN
(VINASHIN LINES)
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu S-405
Ngày đặt sống chính 01 tháng 11 năm 1995
Ngày hạ thủy 25 tháng 01 năm 1996
Ngày đóng 22 tháng 04 năm 1996
Nhà máy đóng tàu DaeDong Shipbuilding, Pusan, Hàn Quốc
SỐ Số đăng ký hành chính VN-30 TT-VT
Số phân cấp VR962651
Số IMO 9122332
Hô hiệu 3WRO
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 112.50 / 105.28
B / D (đầy tải) 18.20 / 6.70
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 4914
Dung tích hữu ích NT 2306
Trọng tải 7040
Lượng chiếm nước toàn tải 9486.4
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (6.6 x 8.0); 5 / (12.6 x 13.0)
TEU 420
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 666
Nước ngọt 128
Ballast 2644
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Ssang Yong heavy industries / MAN B&W 6L35MC
Vòng quay (vòng/phút) 200
Công suất 4560 HP
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 14
THIẾT BỊ Cẩu -
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Pretty Ripple (07)


Chuyển từ Tàu Vinashin Liner 1 về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Tàu Vinashin Liner 1 về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.