Tàu Vạn Lý

Đặc Trưng kỹ thuật tàu container Vạn Lý của Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO)

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO)
Quản lý tàu Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO)
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu SB-406
Ngày đặt sống chính 17 tháng 09 năm 1993
Ngày hạ thủy 18 tháng 12 năm 1993
Ngày đóng 15 tháng 03 năm 1994
Nhà máy đóng tàu Dae Sun Shipbuilding, Pusan, Hàn Quốc
SỐ Số đăng ký hành chính VN-2128-VT
Số phân cấp VR942509
Số IMO 9107057
Hô hiệu 3WPC
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 113.00 / 103.20
B / D (đầy tải) 19.00 / 6.50
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 4879
Dung tích hữu ích NT 2465
Trọng tải 6832
Lượng chiếm nước toàn tải 9227
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (6.3 x 8.0); 5 / (12.6 x 13.0)
TEU 404
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 497
Nước ngọt 303
Ballast 2112
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Ssang Yong heavy industries / SSHI-MAN-B&W 6L25MC
Vòng quay (vòng/phút) 200
Công suất 3353 kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 14
THIẾT BỊ Cẩu -
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Yi Feng(06)


Chuyển từ Vạn Lý về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Vạn Lý về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');