BISCO - Công ty vận tải
Biển Đông

Công ty vận tải Biển Đông (BISCO) là một doanh nghiệp Nhà nước, trước đây thuộc tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin.

Sau khi tập đoàn Vinashin gặp khủng hoảng, Công ty này được chuyển sang Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Thành lập năm 1995, BISCO có tốc độ phát triển khá nhanh. Đến cuối năm 2009, đội tàu của công ty này có tổng trọng tải gần 400.000 DWT với ba đội tàu hàng khô, tàu dầu sản phẩm, và tàu container.

Là hãng tàu tham gia vào lĩnh vực vận tải container tương đối sớm so với các chủ tàu khác ở Việt Nam, đến nay BISCO đã có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và là một trong hai hãng có đội tàu container lớn nhất Việt Nam, với tổng sức chở khoảng 5000 TEU.

Hiện BISCO đang khai thác tàu container trên các tuyến kết hợp Việt Nam – Thái Lan, Việt Nam – Hong Kong, và Việt Nam- Singapore. Ngoài ra, hãng tàu này có thuê chỗ trên tuyến Hải Phòng – Hong Kong – Busan, tuy nhiên tuyến này tỏ ra không mấy hiệu quả.


Trụ sở (Hà Nội):

Địa chỉ: Số 1 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3728 0306

Fax: (04) 3728 0296

Email: biendong@biendong.com.vn

Website: www.biendong.com.vn

Văn phòng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 180, Trần Hưng Đạo, Hải Phòng

Điện thoại: (031) 3752 666

Fax: (031) 3752 013

Email: biendong.hp@biendong.com.vn

Văn Phòng Tp. HCM

Địa chỉ: Số 84-86, Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 3943 4143

Fax: (08) 3943 4144

Email: intertrans.hcm@biendong.com.vnChuyển từ BISCO về Hãng tàu container
Chuyển về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');