Tàu Pacific Pearl

Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật chính của tàu Pacific Pearl của hãng tàu Gemadept.

QUỐC TỊCH PANAMA
CÔNG TY Chủ tàu Công ty cổ phần Gemadept
Quản lý tàu Công ty cổ phần Gemadept
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu  
Ngày đặt sống chính  
Ngày hạ thủy  
Ngày đóng 1997
Nhà máy đóng tàu Malaysia S&E
SỐ Số đăng ký hành chính  
Số phân cấp  
Số IMO 9150858
Hô hiệu  
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 132.80
B / D (đầy tải) 22.70 / 7.50
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 8957
Dung tích hữu ích NT  
Trọng tải 11064
Lượng chiếm nước toàn tải  
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng  
TEU 737
TEU (homo 14T)  
DUNG TÍCH KÉT DO  
FO  
Nước ngọt  
Ballast  
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo  
Vòng quay (vòng/phút) 128
Công suất 7800kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 17
THIẾT BỊ Cẩu  
Số ổ điện lạnh  
Chân vịt mũi  
Cellguide  
TÊN TRƯỚC ĐÂY  


Chuyển từ Pacific Pearl về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Pacific Pearl về Trang chủNhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.