Tàu Pacific Gloria

Dưới đây là hình ảnh và đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Pacific Gloria. Con tàu này do hãng tàu hãng tàu Gemadept sở hữu và khai thác.

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Công ty Cổ phần GEMADEPT
Quản lý tàu Công ty Cổ phần GEMADEPT
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 074
Ngày đặt sống chính 24 tháng 10 năm 1996
Ngày hạ thủy 09 tháng 04 năm 1997
Ngày đóng 29 tháng 10 năm 1997
Nhà máy đóng tàu Malaysia Shipyard & Engineering, Malaysia
SỐ Số đăng ký hành chính VNSG-1839-TH
Số phân cấp VR972622
Số IMO 9150858
Hô hiệu 3WQV
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 132.80 / 121.60
B / D (đầy tải) 22.70 / 7.65
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 8957
Dung tích hữu ích NT 3158
Trọng tải 9039
Lượng chiếm nước toàn tải 13757
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (13.0 x 15.3); 1 / (12.8 x 17.8);
2 / (12.5 x 17.8)
TEU  
TEU (homo 14T)  
DUNG TÍCH KÉT DO  
FO 792
Nước ngọt 219
Ballast 3652
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo HHI Engine & Machinery / SULZER - 5RTA52U
Vòng quay (vòng/phút) 135
Công suất 7800kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 17
THIẾT BỊ Cẩu 2x40T
Số ổ điện lạnh  
Chân vịt mũi  
Cellguide  
TÊN TRƯỚC ĐÂY Bunga Mas Tujuh (07)


Chuyển từ Pacific Gloria về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Pacific Gloria về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.