Công ty Vận tải biển Nam Triệu (NASICO)

Công ty TNHH MTV Vận tải biển Nam Triệu (Nasico Shipping) được thành lập năm 1994, tiền thân là Xí nghiệp Vận tải biển Nam Triệu. Đây là một công ty con của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu, trực thuộc tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Vinashin.

Hiện công ty đang quản lý và khai thác 3 tàu hàng khô và 4 tàu container: Nasico Navigator (379 TEU), Nasico Blue (707 TEU), Nasico Ocean, và Nasico Sky.


Trụ sở (Hải Phòng)

  • Địa chỉ: 11 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Điện thoại: (031) 3745 749
  • Fax: (031) 3745 749
  • Email: vtb@nasicoship.com.vn

Văn Phòng Tp. Hồ Chí Minh


Chuyển từ Nasico Shipping về Hãng tàu Việt Nam
Chuyển từ Nasico Shipping về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.