Địa chỉ các hãng tàu container 
tại Hải Phòng

Dưới đây là danh sách địa chỉ liên hệ của các hãng tàu container tại Hải Phòng. Tôi nghĩ các bạn mới đi làm lệnh, hay phải tới các hãng tàu đôi khi cũng cần danh sách này để tiện tham khảo.

STT Tên hãng Tàu Tòa nhà Địa chỉ
1 APL K.sạn hải quân - tầng 2 Số 5 Lý Tự Trọng
2 China Shipping Hatradimex - tầng 5 Số 22 Lý Tự Trọng
3 CMA-CGM K. sạn Hải Quân - tầng 5 Số 5 Lý Tự Trọng
4 COSCO Tòa nhà Thành Đạt-tầng 5 Số 3 Lê Thánh Tông
5 Evergreen Central Tower - tầng 15 Số 43 Quang Trung
6 Germadept TD Plaza - tầng 6 Lô 20A, Lê Hồng Phong
7 Grand China  Vosa Orimas  54 Lê Lợi
8 Hanjin Tòa nhà DG - tầng 3 15 Trần Phú
9 Happag Lloyd Tòa nhà Vinatrans - tầng 4 208 Chùa Vẽ
10 Heung - A Nhà khách Hải quân 27C Điện Biên Phủ
11 Hub Line TD Plaza - tầng 5 Lô 20A, Lê Hồng Phong
12 Hyundai Tòa nhà ACB - tầng 8 15 Hoàng Diệu
13 K-Line TD Plaza - tầng4 Lô 20A, Lê Hồng Phong
14 KMTC Habour View - tầng 3 Số 8 Trần Phú
15 MELL Tòa nhà Hải An - tầng 7 đường Đình Vũ
16 Mearsk - MCC Tòa nhà ACB - tầng 7 15 Hoàng Diệu
17 MOL Tòa nhà TD Plaza - tầng 5 Lô 20A, Lê Hồng Phong
18 MSC Công ty Viconship Số 11 Võ Thị Sáu
19 Nam Sung Công ty Northfreight 25 Điện Biên Phủ 
20 NYK Harbour View - tầng 8 Số 8 Trần Phú
21 OOCL TD Plaza Lô 20A, Lê Hồng Phong
22 PIL Tòa nhà Thành Đạt-tầng 6 Số 3 Lê Thánh Tông
23 POS TD Plaza - tầng 6 Lô 20A, Lê Hồng Phong
24 RCL Tòa nhà Vinatrans 208 Chùa Vẽ
25 Samudera Hội An 393 Đà Nẵng
25 Sinotran Công ty Orimas 54 Lê Lợi
26 SITC TD Plaza - tầng 4 Lô 20A, Lê Hồng Phong
27 STX-Pan Ocean  TD Plaza - tầng 4 Lô 20A, Lê Hồng Phong
28 TS Line Văn phòng cty Viconship Số 11 Võ Thị Sáu
29 VOSCO Công ty VOSCO 215 Lạch Tray
30 WanHai TD Plaza - tầng 6 Lô 20A, Lê Hồng Phong
31 Yang Ming Tòa nhà DG - tầng 6 15 Trần Phú
32 Zim TD Plaza - tầng 5 Lô 20A, Lê Hồng Phong


Nếu các bạn thấy danh sách còn thiếu, cần bổ sung hoặc cập nhật địa chỉ hãng tàu nào đó, vui lòng thông báo cho tôi.

Cập nhật 3/2/2015: mới bổ sung số điện thoại và các hãng tàu container nội địa.

Download danh sách cập nhật tại đâyChuyển từ Hãng tàu container tại Hải Phòng về Hãng tàu container


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.