Hàng hóa trong vận tải container

Hàng hóa theo nghĩa hẹp có nghĩa là toàn bộ những gì có thể mua bán được. Trong vận tải, hàng hóa là đối tượng chuyên chở, nghĩa là những gì được chuyên chở từ một điểm này đến một điểm khác.


Chuyển từ Hàng hóa về Trang chủ


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.