Hãng tàu VSICO

Công ty CP Hàng Hải và Đầu tư Công nghiệp Vinashin (VSICO) thành lập đầu năm 2008, là một công ty thành viên của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin. Hoạt động chủ yếu của công ty này là vận tải biển và logistics.

Hiện công ty này đang khai thác 2 tàu container VSICO PIONEER, VSICO PROMOTE trên tuyến Hải Phòng – Sài Gòn. Hãng tàu này cũng xúc tiến mở tuyến Sài Gòn – Thái Lan dự kiến bắt đầu hoạt động vào cuối quý 3 năm 2009.


Trụ sở (Hà Nội)

Địa chỉ: 9/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3771 1089 / 1090 / 1091/ 1092

Fax: (04) 771 1093/ 1094

Website: www.vsico.com.vn

Văn phòng Hải Phòng

Địa chỉ: Phòng 8, tầng 4, Tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Hải Phòng

Điện thoại: (031) 3797 016 / 017 / 018 / 019

Fax: (031) 3686 540  

Văn phòng Tp. HCM

Địa chỉ: 67 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 3826 5646/ 948

Fax: (08) 3826 5645


Chuyển từ VSICO về Hãng tàu Container
Chuyển từ VSICO về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.