Tàu Vsico Promote

Dưới đây là những đặc trưng kỹ thuật tàu Vsico Promote của Công ty Cổ phần Hàng hải và Đầu tư công nghiệp VINASHIN (VSICO) 

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Cty CP Hàng hải & Đtư công nghiệp VINASHIN
(VSICO)
Quản lý tàu Cty CP Hàng hải & Đtư công nghiệp VINASHIN
(VSICO)
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 506
Ngày đặt sống chính 23 tháng 02 năm 1999
Ngày hạ thủy 12 tháng 08 năm 1999
Ngày đóng 20 tháng 10 năm 1999
Nhà máy đóng tàu Murakami Hide Zosen K.K.,Hakata, Nhật Bản
SỐ Số đăng ký hành chính VN-05TT-VT
Số phân cấp VR992779
Số IMO 9209908
Hô hiệu XVYQ
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 119.16 / 110.50
B / D (đầy tải) 18.20 / 7.85
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 6543
Dung tích hữu ích NT 3336
Trọng tải 8515
Lượng chiếm nước toàn tải 12330
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (12.6 x 10.6); 5 / (12.6 x 16.0)
TEU 560
TEU (homo 14T) 390
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 785.5
Nước ngọt 232.7
Ballast 3062.6
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Hitachi Zosen (Nagasu) / B&W - 8L35MC
Vòng quay (vòng/phút) 210
Công suất 5177 kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 15
THIẾT BỊ Cẩu 2 x 36T
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Kaido (09)


Chuyển từ Tàu Vsico Promote về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Tàu Vsico Promote về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.