Tàu Vsico Pioneer

Dưới đây là các đặc trưng kỹ thuật tàu Vsico Pioneer của Công ty Cổ phần Hàng hải và Đầu tư công nghiệp VINASHIN (VSICO).

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Cty CP Hàng hải & Đtư công nghiệp VINASHIN
(VSICO)
Quản lý tàu Cty CP Hàng hải & Đtư công nghiệp VINASHIN
(VSICO)
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu S-411
Ngày đặt sống chính 07 tháng 05 năm 1996
Ngày hạ thủy 21 tháng 08 năm 1996
Ngày đóng 06 tháng 11 năm 1996
Nhà máy đóng tàu DaeDong Shipbuilding Co., Pusan, Hàn Quốc
SỐ Số đăng ký hành chính VN - 01.TT - VT
Số phân cấp VR962717
Số IMO 9129017
Hô hiệu 3WTR
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 112.50 / 105.30
B / D (đầy tải) 18.20 / 6.70
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 4914
Dung tích hữu ích NT 2338
Trọng tải 7055.2
Lượng chiếm nước toàn tải 9486.5
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (6.6 x 8.0); 5 / (12.6 x 13.0)
TEU 420
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 552.5
Nước ngọt 125.4
Ballast 2637.1
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo HHI Engine & Machinery / MAN B&W 6L35MC
Vòng quay (vòng/phút) 210
Công suất 5280 HP
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 15.4
THIẾT BỊ Cẩu -
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Heung-a Nagoya (08)


Chuyển từ Tàu Vsico Pioneer về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Tàu Vsico Pioneer về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.