Tàu Vinashin Orient

Dưới đây là một số đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Vinashin Orient.

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Cty CP Công nghiệp tàu thuỷ Hải Dương
Quản lý tàu Cty CP Công nghiệp tàu thuỷ Hải Dương
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu HD-07.2002
Ngày đặt sống chính 27 tháng 11 năm 2004
Ngày hạ thủy 22 tháng 06 năm 2005
Ngày đóng 01 tháng 08 năm 2006
Nhà máy đóng tàu Cty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ
Bến Kiền, Hải Phòng, Việt Nam
SỐ Số đăng ký hành chính VN - 2077 - VT
Số phân cấp VR062761
Số IMO 9385568
Hô hiệu 3WOE
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 115.00 / 109.12
B / D (đầy tải) 20.80 / 7.10
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 6195
Dung tích hữu ích NT 2684
Trọng tải 8300
Lượng chiếm nước toàn tải 11769
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (9.9 x 12.6); 2 / (25.7 x 17.6)
TEU 564
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 619.9
Nước ngọt 144
Ballast 3614.6
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo MAN B&W Diesel AG / MAN B&W - 8L40/54
Vòng quay (vòng/phút) 550
Công suất 5760 kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 16
THIẾT BỊ Cẩu -
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY  


Chuyển từ Vinashin Orient về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Vinashin Orient về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');