Công ty cổ phần VINAFCO

Công ty cổ phần VINAFCO, tiền thân là Công ty dịch vụ vận tải trung ương thành lập năm 1987 thuộc sở hữu Nhà nước. Công ty này được cổ phần hóa năm 2002, và chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán năm 2006 (mã giao dịch VFC).

Dịch vụ chủ yếu của công ty bao gồm: vận tải biển, vận tải đa phương thức, giao nhận.


Trụ sở (Hà Nội):

 • Địa chỉ: Số 36 Phạm Hùng – Xã Mỹ Đình – Huyện Từ Liêm – Tp Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 3768 4470 / 3768 6825
 • Fax: (04) 3768 6820
 • Email: vfcuship02@vnn.vn

Văn phòng Hồ Chí Minh:

 • Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
 • Điện thoại: (08) 3826 7886 / 3826 5953
 • Fax: (08) 3826 4353
 • Email: vinafcoship05@vnn.vn

Văn phòng Hải Phòng:

 • Địa chỉ: Phòng 15, Tầng 3, Toà nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, Hải Phòng
 • Điện thoại: (031) 368 6631 / 355 0102
 • Fax: (031) 355 0603
 • Email: vtbhp_dailyxuat@vnn.vn

Chuyển từ VINAFCO về Hãng tàu container
Chuyển từ VINAFCO về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.