Tàu Vạn Xuân

Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật chính của tàu Vạn Xuân của hãng tàu Vinalines Container.

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
(VINALINES)
Quản lý tàu Công ty Vận tải biển Container VINALINES
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 8338
Ngày đặt sống chính 02 tháng 04 năm 1984
Ngày hạ thủy 03 tháng 08 năm 1984
Ngày đóng 10 tháng 12 năm 1984
Nhà máy đóng tàu Dong Hae Shipbuilding, Ulsan, Hàn Quốc
SỐ Số đăng ký hành chính VN-1226-VT
Số phân cấp VR842569
Số IMO 8322492
Hô hiệu 3WBE
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 135.31 / 124.29
B / D (đầy tải) 21.00 / 7.687
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 8384
Dung tích hữu ích NT 4344
Trọng tải 11242
Lượng chiếm nước toàn tải 15592
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (19.2 x 15.3); 2 / (25.2 x 15.3)
TEU 594
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO  
FO 4669.4
Nước ngọt 250.2
Ballast 1055.9
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Kobe Diesels Co. Ltd. / Mitsubishi - 6UEC45/115H
Vòng quay (vòng/phút) 165
Công suất 6000 HP
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 41
THIẾT BỊ Cẩu 5 x 30T
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Elisabeth Schulte (97), Manora Bay (96)


Chuyển từ Vạn Xuân về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Vạn Xuân về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.