Tàu Atlantic Ocean

Các đặc trưng kỹ thuật tàu Atlantic Ocean của Công ty CP thương mại và vận tải biển Đại Tây Dương

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Công ty CP thương mại và vận tải biển Đại Tây Dương
Quản lý tàu Công ty CP thương mại và vận tải biển Đại Tây Dương
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu SB-423
Ngày đặt sống chính 01 tháng 06 năm 1996
Ngày hạ thủy 22 tháng 09 năm 1996
Ngày đóng 22 tháng 11 năm 1996
Nhà máy đóng tàu Dae Sun Shipbuilding Co. Ltd., Hàn Quốc
SỐ Số đăng ký hành chính VN-1899-VT
Số phân cấp VR962251
Số IMO 9131008
Hô hiệu 3WKI
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 113.00 / 103.20
B / D (đầy tải) 19.00 / 6.5
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 4813
Dung tích hữu ích NT 2463
Trọng tải 6866.5
Lượng chiếm nước toàn tải 9276.5
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 5 / (13.0 x 13.4); 1 / (6.7 x 8.4)
TEU 404
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 406
Nước ngọt 303
Ballast 2111.0
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Ssang Yong heavy industries / B&W - 6L35MC
Vòng quay (vòng/phút) 200
Công suất 4560 HP
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 14
THIẾT BỊ Cẩu Không
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Dương Đông; Vạn Phúc (10); Union Express (04)

Chuyển từ Atlantic Ocean về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Atlantic Ocean về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.