Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu mới nhất

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu là một loại hợp đồng dịch vụ, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa trên danh nghĩa theo điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và nhận được thù lao ủy thác. Hãy cùng Vinalogs tìm hiểu về mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu mới nhất.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   

Hải Phòng, ngày .... tháng .… năm ....

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC NHẬP KHẨU

Số: ...........

Căn cứ:

  • Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  • Luật Thương mại của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  • Nhu cầu và năng lực của các bên,

Chúng tôi gồm:

1. Bên ủy thác:

Ông/Bà: Đoàn Thị Bích Hảo

(Sau đây gọi tắt là .........)

Chứng minh nhân dân số ........, cấp ngày ........ tại Công an ........

Địa chỉ thường trú: ...........

Điện thoại liên lạc: ...........

 

2. Bên nhận ủy thác:

CÔNG TY TNHH VINALOGS

(Sau đây gọi tắt là VINALOGS)

Địa chỉ            :.........

Điện thoại       :.........  Fax:.........

Tài khoản        :.........

Mã số thuế      :.........

Đại diện          : Ông ............       Chức vụ: ...........         

Sau khi bàn bạc, thoả thuận, các bên thống nhất ký kết hợp đồng ủy thác nhập khẩu với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng                                              

Bà Hảo ủy thác cho VINALOGS nhập khẩu lô hàng như sau:

1.1. Thông tin Người bán hàng nước ngoài:

Người bán hàng nước ngoài được Bà Hảo chỉ định, với thông tin như sau:

  • Tên công ty: ABC INIDUSTRIAL CO., LTD
  • Địa chỉ: No. 123, Abc Road, Rende Dist., Tainan City, Taiwan.
  • Số điện thoại: ….....
  • Số Fax: ….....
  • Người liên hệ: Ms. Jane
  • Email: .........

1.2. Thông tin lô hàng ủy thác nhập khẩu:

..................

..................

Số tiền bằng chữ:............

Phương thức giao nhận hàng hóa: nguyên container, nguyên chì (seal) niêm phong.

Điều 2: Quyền sở hữu hàng hóa

Hàng hóa ủy thác nhập khẩu theo hợp đồng này, ngay sau khi người bán nước ngoài chuyển quyền sở hữu, là tài sản thuộc quyền sở hữu của Bà Hảo. Trong bất cứ thời điểm nào, VINALOGS đều không có quyền sở hữu hàng hóa.

Điều 3: Phí ủy thác nhập khẩu

Bà Hảo có trách nhiệm thanh toán cho VINALOGS phí ủy thác bằng …% (… phần trăm) trị giá CIF Hải Phòng của lô hàng. Đồng tiền thanh toán là VNĐ hoặc USD theo tỉ giá bán của Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu Hải Phòng tại thời điểm thanh toán.

Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

Thời hạn thanh toán: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi VINALOGS làm xong thủ tục hải quan nhập khẩu cho lô hàng và phát hành hóa đơn tài chính. Nếu Bà Hảo không thanh toán đúng hạn thì phải chịu lãi suất chậm trả tính theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian chậm thanh toán.

Điều 4: Thanh toán tiền mua hàng nhập khẩu

4.1. Phương thức thanh toán: 

VINALOGS sẽ thanh toán cho người bán hàng nước ngoài bằng hình thức chuyển khoản. Đồng tiền thanh toán là VNĐ hoặc USD theo tỉ giá bán của Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu Hải Phòng tại thời điểm thanh toán.

4.2. Thời hạn thanh toán:

Hai bên thống nhất sẽ đưa vào hơp đồng ngoại thương (Sale Contract) với Người bán hàng nước ngoài nội dung thanh toán tiền hàng như sau:

• Tạm ứng: ….% ngay sau khi ký hợp đồng ngoại thương

• Thanh toán: ….% còn lại …. (khi hàng đã lên tàu, có Vận đơn đường biển)

Bà Hảo có trách nhiệm thanh toán cho VINALOGS trước ít nhất 02 (hai) ngày làm việc cho mỗi lần thanh toán tiền hàng nêu trên. Sau khi nhận được tiền, VINALOGS có trách nhiệm nhanh chóng làm thủ tục thanh toán cho Người bán hàng nước ngoài.

Điều 5: Nộp thuế cho hàng nhập khâu

Sau khi hàng đến cảng Hải Phòng, VINALOGS sẽ tính toán và thông báo cho Bà Hảo tổng số tiền thuế nhập khẩu và thuế VAT của lô hàng nhập khẩu, tính theo mức thuế suất trong quy định hiện hành của Nhà nước.

Bà Hảo có trách nhiệm chuyển tiền thuế cho VINALOGS trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, để VINALOGS kịp nộp thuế đúng hạn cho lô hàng nhập khẩu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các bên 

6.1. Quyền và nghĩa vụ của VINALOGS:

6.1.1. Ký hợp đồng ngoại thương với Người bán hàng nước ngoài; thực hiện các công việc cần thiết để nhập khẩu lô hàng.

6.1.2. Tiến hành mọi thủ tục hải quan theo điều kiện CIF Hải Phòng, giao nhận vận chuyển hàng từ cảng Hải Phòng về kho do Bà Hảo chỉ định; VINALOGS nhận và giao hàng nguyên niêm phong kẹp chì, không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng hàng hóa nếu container còn nguyên niêm phong kẹp chì.

6.1.3. Được hưởng phí ủy thác nhập khẩu, và được thanh toán toàn bộ mọi chi phí khác liên quan đến việc nhập hàng.

6.1.4. Phối hợp với Bà Hảo giải quyết tranh chấp (nếu phát sinh) với Người bán hàng liên quan đến hàng hóa và những vấn đề phát sinh khác.

6.1.5. Phát hành hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bà Hảo:

6.2.1. Là chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của lô hàng sau khi về đến cảng Hải Phòng.

6.2.2. Chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa như: thuế nhập khẩu, thuế VAT, phụ phí hãng tàu, phí xếp dỡ vận chuyển, và những chi phí phát sinh khác (nếu có).

6.2.3. Thu xếp kế hoạch nhận hàng sau khi VINALOGS làm xong thủ tục nhập khẩu; nếu chậm trễ sẽ phải chịu phí lưu kho bãi (nếu phát sinh, theo quy định của hãng tàu.

6.2.4. Thanh toán đúng hạn các khoản phí và chi phí theo hợp đồng này.

Điều 7: Chấm dứt và thanh lý hợp đồng

7.1. Chấm dứt hợp đồng:

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

7.1.1. Các bên thoả thuận bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng;

7.1.2. Một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng do các nguyên nhân bất khả kháng và yêu cầu chấm dứt hợp đồng bằng văn bản;

7.1.3. Hết thời hạn quy định tại Điều 8 dưới đây;

7.2. Thanh lý hợp đồng:

Hợp đồng này tự động thanh lý khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình; hoặc được chấm dứt theo các trường hợp nêu trong Điều 7.1.

Điều 8. Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn đến hết ngày ............, trừ khi được thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn theo các trường hợp nêu trong Điều 7.

Điều 9. Bất khả kháng

9.1. Bất cứ bên nào cũng có quyền từ chối thực hiện các nghĩa vụ nêu trong hợp đồng này trong trường hợp xảy ra những sự kiện bất khả kháng. Bất khả kháng là các sự kiện như: chiến tranh, đình công, bạo động, hoả hoạn, thiên tai, hay bất cứ sự kiện nào khác mà mỗi bên không có khả năng kiểm soát làm cho bên đó không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng này.

9.2. Bên gặp bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi gặp bất khả kháng. Bất khả kháng phải được xác nhận và giải quyết theo thoả thuận trên tinh thần hợp tác của hai bên.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này trước hết phải được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà kinh tế - Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Phán quyết của Toà án là cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu.

Điều 11: Điều khoản cuối cùng

11.1. Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng này trên tinh thần thiện chí, hợp tác, trung thực và cùng có lợi. 

11.2. Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng này đều phải được các bên nhất trí và lập thành văn bản (có thể dưới hình thức email hoặc fax). Nội dung của những thỏa thuận đó, và các Phụ lục hợp đồng (nếu có) là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

10.3. Hợp đồng sau khi ký đóng dấu được gửi qua fax hoặc email cũng có giá trị như hợp đồng gốc.

Hợp đồng này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

BÊN ỦY THÁC                                              BÊN NHẬN ỦY THÁC
Trên đây là mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu mới nhất. Nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.