Tàu Fortune Navigator

Dưới đây là hình ảnh và đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Fortune Navigator. Con tàu này do hãng tàu VOSCO sở hữu và khai thác, chủ yếu trên tuyến nội địa Bắc - Nam.

Fortune Naviagator
QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu VOSCO
Quản lý tàu VOSCO
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu S.500
Ngày đặt sống chính 12 tháng 12 năm 1997
Ngày hạ thủy 30 tháng 03 năm 1998
Ngày đóng 27 tháng 06 năm 1998
Nhà máy đóng tàu Murakami Hide Zosen K.K., Nhật Bản
SỐ Số đăng ký hành chính VN-26.TT-VT
Số phân cấp VR982992
Số IMO 9181637
Hô hiệu XVPF
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 119.160 / 110.500
B / D (đầy tải) 18.236 / 7.850
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 6543
Dung tích hữu ích NT 3336
Trọng tải 8515.5
Lượng chiếm nước toàn tải 12330.0
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 1 / (12.6 x 10.6); 5 / (12.6 x 16.0)
TEU 560
TEU (homo 14T) 390
DUNG TÍCH KÉT DO  
FO 758.2
Nước ngọt 232.0
Ballast 1938.0
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Hitachi Zosen (Nagasu) / B&W 8L35MC
Vòng quay (vòng/phút) 210
Công suất 7040HP
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 16.3
THIẾT BỊ Cẩu 2x36T
Số ổ điện lạnh 100
Chân vịt mũi
Cellguide
TÊN TRƯỚC ĐÂY Grandeur (08), Oocl Award (99)


Chuyển từ Fortune Navigator về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Fortune Navigator về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.