Tàu Fortune Freighter

Dưới đây là hình ảnh và đặc trưng kỹ thuật cơ bản của tàu Fortune Freighter. Con tàu này do hãng tàu VOSCO sở hữu và khai thác, chủ yếu trên tuyến nội địa Bắc - Nam.

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu VOSCO
Quản lý tàu VOSCO
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu 303
Ngày đặt sống chính 09 tháng 04 năm 1997
Ngày hạ thủy 05 tháng 06 năm 1997
Ngày đóng 09 tháng 08 năm 1997
Nhà máy đóng tàu Watanabe Zosen K.K., Nhật Bản
SỐ Số đăng ký hành chính VN-2831-VT
Số phân cấp VR972991
Số IMO 9168520
Hô hiệu XVQH
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 123.57 / 113.94
B / D (đầy tải) 18.50 / 8.00
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 6773
Dung tích hữu ích NT 3733
Trọng tải 8937.8
Lượng chiếm nước toàn tải 12760.8
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 12 / 12.6 x 7.8
TEU 561
TEU (homo 14T) 400
DUNG TÍCH KÉT DO  
FO 835.0
Nước ngọt 192.0
Ballast 2484.0
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo I-Mex Co., Ltd / B & W 6L42MC
Vòng quay (RPM) 176
Công suất 5979kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 16
THIẾT BỊ Cẩu 2x36T
Số ổ điện lạnh 100
Chân vịt mũi
Cellguide
TÊN TRƯỚC ĐÂY Islet Ace (08), Heung-a Kobe (03)


Chuyển từ Fortune Freighter về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Fortune Freighter về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.