VNACCS/VCIS - “Đũa thần”
cho thông quan điện tử

(DĐDN)- Theo dự kiến, năm 2014 ngành Hải quan sẽ đưa vào áp dụng Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) do Nhật Bản tài trợ. Vấn đề này đang được cộng đồng DN và xã hội chờ đợi vì hứa hẹn sẽ đem lại nhiều thuận tiện và dễ dàng hơn so với trước bởi tính hiện đại của hệ thống.

Theo Ban quản lí Dự án VNACCS/VCIS (Tổng cục Hải quan), hệ thống VNACCS có nhiều tính ưu Việt hơn so với hệ thống thông quan điện tử đang áp dụng hiện nay.

Áp dụng nhiều nội dung mới

Cụ thể, ngoài việc áp dụng ở khâu thông quan như hệ thống cũ, hệ thống VNACCS còn được áp dụng ở nhiều khâu khác như quản lí hàng đi/đến tại cảng, manifest… Các tiêu chí trên vận đơn (Invoice), bản lược khai hàng hóa (manifest) được tích hợp nhiều hơn vào chỉ tiêu khai báo trên tờ khai giúp việc phân luồng tự động nhanh hơn và rút ngắn thời gian thông quan. Đặc biệt, nhiều nội dung mới sẽ được áp dụng trong hệ thống VNACCS như lấy thông tin của dữ liệu đã đăng kí để khai báo xuất nhập khẩu; thực hiện đăng kí khai báo trước (khai báo tạm); mở rộng liên kết với các bộ ngành (trước mắt sử dụng nghiệp vụ trong VNACCS có thể liên kết với 6 bộ, ngành có nhiều liên quan mật thiết đến hoạt động XNK); thực hiện quản lí hàng tạm nhập tái xuất (hiện cơ chế quản lí được thực hiện bên ngoài hệ thống thông quan điện tử)…

Lợi ích trong vận hành

Chính những điểm mới được áp dụng trong VNACCS sẽ mang lại nhiều lợi ích khi đưa vào vận hành. Theo đó, các thủ tục liên quan đến quy trình thủ tục hải quan như thủ tục đăng kí danh mục miễn thuế, thủ tục áp dụng chung cho cả hàng hóa mậu dịch và phi mậu dịch, thủ tục đơn giản đối với hàng trị giá thấp, quản lí hàng tạm nhập tái xuất… được thiết kế để mở rộng so với hiện nay. Việc tính thuế được thực hiện tự động bằng cách áp dụng đăng kí các chỉ tiêu dữ liệu; bổ sung phương thức nộp thuế thông qua ngân hàng hoặc bảo lãnh thuế thay, bảo lãnh tự động trừ lùi, khôi phục tương ứng với số thuế đã nộp; rút ngắn thời gian làm thủ tục bằng cơ chế phân luồng tự động; tăng cường kết nối các bộ, ngành thông quan cơ chế một cửa quốc gia (NSW); hạn chế sử dụng hồ sơ giấy thông qua áp dụng chữ kí điện tử…

Theo đại diện nhóm Thông quan (Ban quản lí Dự án VNACCS), sau khi VNACCS chính thức được triển khai, DN có thể chuẩn bị trước và khai báo Hải quan trước (khai báo tạm) trước khi hàng đến nên có thể tránh được sai sót trong nhập dữ liệu; đơn giản hóa nghiệp vụ khai báo. Về hình thức nộp thuế: ngân hàng có thể nộp thuế thay theo phương thức: Người khai hải quan làm thủ tục cấp hạn mức thanh toán với ngân hàng, sau đó ngân hàng cấp hạn mức thanh toán cho DN đồng thời truyền dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan để cập nhật vào Hệ thống VNACCS. Khi làm thủ tục khai báo NK, người NK nhập mã ngân hàng nộp thuế thay, khi tờ khai của DN được phân vào luồng Xanh hoặc ở cuối khâu kiểm tra hồ sơ, nếu số dư hạn mức của ngân hàng được đăng kí vào VNACCS đủ cho việc nộp thuế thì hệ thống sẽ tự động cấp phép thông quan sau khi trừ số dư hạn mức do ngân hàng cấp tương ứng với khoản tiền thuế khai báo…

Nguồn: dddn.com.vn


Chuyển từ “Đũa thần” cho thông quan điện tử về Hải quan điện tử


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.