Hãng tàu container Vinalines (VCSC)

Công ty Vận tải Container Vinalines, (hay Vinalines Container Shipping Company - VCSC), là công ty tách ra từ Công ty vận tải biển Vinalines vào giữa năm 2009.

Đây là một trong những công ty con hạch toán trực thuộc của Tổng công ty hàng hải Việt Nam.

Hiện nay, công ty này hoạt động chủ yếu là khai thác đội tàu container, đội xe tải chạy bộ, và bãi container tại đầu cảng Hải Phòng.

Hiện VCSC đang sở hữu 7 tàu container, trong đó có tàu chạy nội địa Hải Phòng – Sài Gòn, và có tàu cho thuê định hạn. Ngoài ra, hãng này cũng đang thuê 1 tàu cỡ trên 300 TEU chạy tuyến Hải Phòng – Hồng Kông.

Thông tin đội tàu container của Vinalines Container Shipping Company như bảng dưới (không kể tàu PHÚ TÂN đã bị đắm). Bạn có thể xem thông tin các thông số kỹ thuật tàu bằng cách nhấp chuột vào link của từng tàu.

Tên tàu TEU DWT Năm đóng
MÊ LINH 594 11235 1983
VẠN XUÂN 594 11242 1984
VINALINES PIONEER 560 9088 1998
VINALINES DIAMOND 1118 13719 2007
VNL RUBY 1807 25794 -


Trụ sở (Hà Nội)

 • Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh - Hà Nội
 • Điện thoại: 04.35772689
 • Fax: 04.35772693
 • Email: vcsc@vinalinescontainer.com

Văn phòng Hải Phòng

 • Địa chỉ: tầng 5 toà nhà DG Tower, số 15 Trần Phú, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng
 • Điện thoại: 031 3552 757
 • Fax: 031 3552 771
 • Email: vcschph@vinalinescontainer.com

Văn phòng Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Lầu 1, số 3 Nguyễn Tất Thành, Q. 4, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08 3826 8968
 • Fax: 08 3826 8970
 • Email: vcschcm@vinalinescontainer.com


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.