Tàu Vạn Hưng

Dưới đây là đặc trưng kỹ thuật tàu Vạn Hưng của Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO).

QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CÔNG TY Chủ tàu Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO)
Quản lý tàu Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO)
ĐÓNG TÀU Số hiệu thân tàu S.404
Ngày đặt sống chính 30 tháng 09 năm 1995
Ngày hạ thủy 13 tháng 12 năm 1995
Ngày đóng 11 tháng 03 năm 1996
Nhà máy đóng tàu DaeDong Shipbuilding / Pusan, Hàn Quốc
SỐ Số đăng ký hành chính VN - 2311 - VT
Số phân cấp VR962638
Số IMO 9122320
Hô hiệu 3WQZ
KÍCH THƯỚC LOA / LBP 112.50 / 105.28
B / D (đầy tải) 18.20 / 6.712
TRỌNG TẢI Tổng dung tích GT 4914
Dung tích hữu ích NT 2306
Trọng tải 7020
Lượng chiếm nước toàn tải 9471
SỨC CHỨA HÀNG Số / cỡ miệng hầm hàng 5 / (12.6 x 13.0); 1 / (6.6 x 8.0)
TEU 420
TEU (homo 14T) -
DUNG TÍCH KÉT DO -
FO 566.5
Nước ngọt 128.6
Ballast 2644.5
MÁY CHÍNH Nhà chế tạo / Mác chế tạo Korea Heavy Industries & Constr/ B&W - 6L35MC
Vòng quay (vòng/phút) 200
Công suất 3353 kW
Tốc độ tàu (hải lý/giờ) 14
THIẾT BỊ Cẩu -
Số ổ điện lạnh -
Chân vịt mũi -
Cellguide -
TÊN TRƯỚC ĐÂY Pretty Billow (07)


Chuyển từ Vạn Hưng về Đội tàu container Việt Nam
Chuyển từ Vạn Hưng về Trang chủ


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.