Thủ tục nhập khẩu thức ăn cho chó mèo

Bạn tìm hiểu thủ tục nhập khẩu thức ăn cho chó mèo để chuẩn bị cho lô hàng của công ty mình? Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết.

Thức ăn cho mèoThức ăn cho mèo

1. Về hình thức nhập khẩu thức ăn chó mèo:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trong đó, hồ sơ hải quan thực hiện theo khoản 2 Điều 16.hồ sơ hải quan được quy định tại Điều 71 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về quản lý chuyên ngành:

  • Thực hiện việc kiểm dịch thực vật theo quy định tại Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nếu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ thực vật;
  • Thực hiện việc kiểm dịch động vật theo quy định tại Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nếu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động vật;
  • Thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trường hợp thức ăn chăn nuôi mới, chưa có trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam thì tiến hành khảo nghiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và Điều 22 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trường hợp chưa rõ, đề nghị bạn liên hệ với Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn.

(Nguồn:customs.gov.vn)

Thủ tục hải quan nhập khẩu thức ăn cho chó mèo

Về thủ tục hải quan, ngoài giấy kiểm dịch như nêu ở trên, bạn cần làm thủ tục như hàng thông thường, với một số bước chính như sau:

  • Chuẩn bị hồ sơ hải quan
  • Khai và truyền tờ khai hải quan bằng phần mềm
  • Nộp hồ sơ tại chi cục hải quan, làm thủ tục
  • Thông quan hàng hóa

Để tìm hiểu chi tiết, bạn có thể đọc một số bài viết sau:

Thủ tục hải quan & vận chuyển

Dịch vụ của Vinalogs giúp bạn xuất nhập khẩu hàng hóa nhanh chóng, tiết kiệm!

Làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩuNhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.

Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');