I love this ship.

by alvaro diaz
(Bogota,Colombia)

Please tell me how long does it take to the ship to sail from China to the US west coast.

My mail is disafi43@hotmail.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Emma Maersk.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc