Dịch vụ đại lý phát lệnh
và làm thủ tục tại Hải Phòng

Thị trường dịch vụ dành cho các công ty forwarder, logistics hiện nay không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Trụ trở hay văn phòng công ty bạn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM hay tỉnh thành khác, và công ty bạn hiện chưa có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Hải Phòng - các bạn vẫn dễ dàng handle các lô hàng xuất/nhập khẩu từ/đến thành phố Cảng thông qua hệ thống đại lý.

Chúng tôi – Công ty TNHH Vinalogs – cung cấp dịch vụ làm đại lý phát lệnh, làm thủ tục thông quan cho công ty bạn tại cảng Hải Phòng.

Chúng tôi tự tin về:

  • Sự tin cậy - Uy tín - Trách nhiệm cao
  • Thời gian thực hiện nhanh chóng
  • Mức phí dịch vụ hợp lý

Tìm được đại lý phát lệnh và làm thủ tục tại Hải Phòng tin cậy là công ty bạn có thêm cánh tay nối dài linh hoạt giúp bạn có thể cung cấp thêm những dịch vụ gia tăng trong ngành logistics. Thay vì chỉ chọn một đơn vị phát lệnh hàng nhập, công ty bạn có thể hợp tác cùng công ty chúng tôi để cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan, kiểm tra chất lượng, hun trùng, kiểm dịch, vận chuyển nội địa… cho khách hàng.

Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, có sức trẻ, sự cầu tiến, lòng nhiệt tình, phương thức làm việc chuyên nghiệp, trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi, chúng tôi sẽ phục vụ tốt nhu cầu của công ty bạn.

Bạn có thể liên hệ gửi yêu cầu báo giá tại đây.

Mong nhận được đề nghị cung cấp dịch vụ phát lệnh và làm thủ tục tại Hải Phòng từ công ty bạn, hy vọng sẽ có cơ hội cùng hợp tác và phát triển.

Trân trọng!


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.