Aww!

It's so sad she was scrapped :( I wish I could have been able to just see her in person just once. RIP Nock Nevis!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Knock Nevis.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc