Xu hướng tăng trọng tải tàu container

by Huỳnh Nguyễn Thiên Dương
(HCMC, Vietnam)

Xin cho tôi hỏi, việc chú trọng tăng trọng tải của tàu container ngày nay có còn quan trọng và những lý do tại sao phải tăng trọng tải tàu nếu như nó còn là vấn đề đáng được quan tâm. Xin cảm ơn!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.