Xu hướng tăng trọng tải tàu container

by Huỳnh Nguyễn Thiên Dương
(HCMC, Vietnam)

Xin cho tôi hỏi, việc chú trọng tăng trọng tải của tàu container ngày nay có còn quan trọng và những lý do tại sao phải tăng trọng tải tàu nếu như nó còn là vấn đề đáng được quan tâm. Xin cảm ơn!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.