Xu hướng tăng trọng tải tàu container

by Huỳnh Nguyễn Thiên Dương
(HCMC, Vietnam)

Xin cho tôi hỏi, việc chú trọng tăng trọng tải của tàu container ngày nay có còn quan trọng và những lý do tại sao phải tăng trọng tải tàu nếu như nó còn là vấn đề đáng được quan tâm. Xin cảm ơn!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.