Xin thông tin về tàu Vạn Xuân.

by Trần Đông Xuân
(Ho Chi Minh City)

Chào anh(chị).
Hiên tại em đang là sinh viên của trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh. Hiện em đang làm đồ án về tính toán hệ truyền động bánh lái và tời neo của tàu Vạn Xuân. Nhưng kết quả tính toán không chính xác vì thiếu các thông số thiết kế của tàu. Anh có thể cung cấp cho em các thông số cơ bản của bánh lái, các thông số của neo của tàu Vạn Xuân được không?
Nếu được anh có thể liên lạc qua Email:
xuantran1993@gmail.com
Kính mong được sự giúp đỡ của anh(chị).
Em xin chân thành cảm ơn.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.