Xin thông tin về tàu Vạn Xuân.

by Trần Đông Xuân
(Ho Chi Minh City)

Chào anh(chị).
Hiên tại em đang là sinh viên của trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh. Hiện em đang làm đồ án về tính toán hệ truyền động bánh lái và tời neo của tàu Vạn Xuân. Nhưng kết quả tính toán không chính xác vì thiếu các thông số thiết kế của tàu. Anh có thể cung cấp cho em các thông số cơ bản của bánh lái, các thông số của neo của tàu Vạn Xuân được không?
Nếu được anh có thể liên lạc qua Email:
xuantran1993@gmail.com
Kính mong được sự giúp đỡ của anh(chị).
Em xin chân thành cảm ơn.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.