Xin thực tập ở APL - Hcm

by Vi Do
(Ho Chi Minh city)

Em là sinh viên năm 3, khoa Quan hệ quốc tế. Em có nguyện vọng muốn xin thực tập ở APL. Em xin hỏi là em nên nộp đơn xin thực tập ở đâu ạ?

Comments for Xin thực tập ở APL - Hcm

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 05, 2012
Rating
starstarstarstar
Thực tập
by: Long - webmaster

Chào bạn Vi Do

Bạn thử liên hệ trực tiếp với APL HCM, và hỏi họ xem. Rất tiếc tôi không giúp bạn được gì hơn trong vấn đề này.

Chúc bạn may mắn
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.