Xin thực tập ở APL - Hcm

by Vi Do
(Ho Chi Minh city)

Em là sinh viên năm 3, khoa Quan hệ quốc tế. Em có nguyện vọng muốn xin thực tập ở APL. Em xin hỏi là em nên nộp đơn xin thực tập ở đâu ạ?

Comments for Xin thực tập ở APL - Hcm

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 05, 2012
Rating
starstarstarstar
Thực tập
by: Long - webmaster

Chào bạn Vi Do

Bạn thử liên hệ trực tiếp với APL HCM, và hỏi họ xem. Rất tiếc tôi không giúp bạn được gì hơn trong vấn đề này.

Chúc bạn may mắn
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.