Xin phép trích dẫn nội dung

by Lê Yến
(HCMC, Vietnam)

Em hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương CSII tại TP HCM đang thực hiện đề tài khóa luận về dịch vụ trung chuyển hàng hóa quốc tế.
Em muốn hỏi là em có thể xin phép trích dẫn nội dung được chia sẻ trên đây vào bài làm không?
Và xin hỏi tác giả có thể giới thiệu cho em một số nguồn tài liệu (giấy/ internet- Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh) có các thông tin về tuyến vận tải, tiêu chuẩn cảng trung chuyển, các thiết bị xếp dỡ, ...
Em xin cảm ơn.
Liên hệ email: haiyen_132@yahoo.com

Comments for Xin phép trích dẫn nội dung

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 06, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Trích dẫn nội dung
by: Long - webmaster

Chào bạn Yến

Bạn có thể trích dẫn nội dung để phục vụ nhu cầu học tập của bạn.

Một số nguồn tài liệu tham khảo tôi đã liệt kê tại đây:
https://www.container-transportation.com/van-tai-container-2.html

Chúc bạn thành công
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.