Xin nguồn thông tin và các dữ liệu

by Ngọc Mai
(TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Xin chào bạn, mình hiện tại đang làm một bài tiểu luận nghiên cứu về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng container đường biển. Tuy nhiên, mình bị hạn chế trong việc tìm kiếm một số thông tin thực tế.

Mình hi vọng bạn có thể chia sẻ nguồn thông tin bạn có được. Mình cảm thấy các thông tin của bạn rất bổ ích nhưng mình mong được cập nhật thường xuyên hơn, vì vậy mình muốn xin nguồn dữ liệu của các thông tin về các số liệu như: đội tàu container thế giới, Việt Nam, các hãng tàu lớn...

Rất cảm ơn bạn.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.