Xin hỏi về công việc của nhân viên nhập dữ liệu tại cty logistics

Mình vừa phỏng vấn vào vị trí nhân viên nhập dữ liệu tại một cty logistics, mình muốn hỏi vị trí này cần làm gì và chuẩn bi gì để hoàn thành tốt công việc. Xin cảm ơn.

Comments for Xin hỏi về công việc của nhân viên nhập dữ liệu tại cty logistics

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 20, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Vị trí nhập liệu logistics
by: Long - webmaster

Chào bạn

Theo tôi, bạn cần tìm hiểu về quy trình nghiệp vụ cơ bản của công ty, và những dịch vụ công ty đang cung cấp. Với những công ty bài bản, thường đã có sẵn mô tả công việc cho vị trí mà bạn vừa ứng tuyển, và quy trình nghiệp vụ liên quan. Bạn nên tìm đọc những tài liệu này trước. Đừng quên học hỏi những người đi trước đã có kinh nghiệm.

Chúc bạn thành công
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.