Xin hỏi về công việc của nhân viên nhập dữ liệu tại cty logistics

Mình vừa phỏng vấn vào vị trí nhân viên nhập dữ liệu tại một cty logistics, mình muốn hỏi vị trí này cần làm gì và chuẩn bi gì để hoàn thành tốt công việc. Xin cảm ơn.

Comments for Xin hỏi về công việc của nhân viên nhập dữ liệu tại cty logistics

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 20, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Vị trí nhập liệu logistics
by: Long - webmaster

Chào bạn

Theo tôi, bạn cần tìm hiểu về quy trình nghiệp vụ cơ bản của công ty, và những dịch vụ công ty đang cung cấp. Với những công ty bài bản, thường đã có sẵn mô tả công việc cho vị trí mà bạn vừa ứng tuyển, và quy trình nghiệp vụ liên quan. Bạn nên tìm đọc những tài liệu này trước. Đừng quên học hỏi những người đi trước đã có kinh nghiệm.

Chúc bạn thành công
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.