Xin cung cấp container packing list

by NGUYEN THANH VINH
(HOCHIMINH CITY, VIETNAM)

Chúng tôi là cty TNHH CONG CHYUAN (VIỆT NAM) hiện đang có một lô hàng đi o APL và đã có booking nhưng chưa được cung cấp container packing list. Xuống cảng xin mà cũng không có. Bạn có thể cung cấp cho mình không?

Địa chỉ email vinhnguyen7310@yahoo.com.vn

Thanks and best regard,
Nguyen Thanh Vinh

Comments for Xin cung cấp container packing list

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 10, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Packing List
by: Long - webmaster

Chào bạn Vinh,

Bạn nên liên hệ trực tiếp với hãng tàu APL tại Tp.HCM để hỏi.

Chúc may mắn
Long

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');