Xin cung cấp container packing list

by NGUYEN THANH VINH
(HOCHIMINH CITY, VIETNAM)

Chúng tôi là cty TNHH CONG CHYUAN (VIỆT NAM) hiện đang có một lô hàng đi o APL và đã có booking nhưng chưa được cung cấp container packing list. Xuống cảng xin mà cũng không có. Bạn có thể cung cấp cho mình không?

Địa chỉ email vinhnguyen7310@yahoo.com.vn

Thanks and best regard,
Nguyen Thanh Vinh

Comments for Xin cung cấp container packing list

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 10, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Packing List
by: Long - webmaster

Chào bạn Vinh,

Bạn nên liên hệ trực tiếp với hãng tàu APL tại Tp.HCM để hỏi.

Chúc may mắn
Long

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.