Xin được giảng giải !

by Nguyễn Hồng Kiên
(Hà Nội)

Phiền bác giảng cho giúp "lích-tơ" trong câu sau có nghĩa là gì? Xin cảm ơn!
"Tổ chức vận tải của hai nước đã áp dụng các phương tiện vận tải biển tiền tiến nhất, chuyên chở hàng hóa bằng công-ten-nơ và lích-tơ, đã có nhiều phương thức phối hợp hoạt động một cách chặt chẽ giữa các tổ chức liên quan của hai nước, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng được phát triển sâu rộng giữa Việt Nam và Liên Xô."
Nhiều Tác Giả (1988qh:37-38, Đoàn Duy Thành)

Comments for Xin được giảng giải !

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 09, 2012
Rating
starstarstarstar
Rất tiếc
by: Long - Webmaster

Chào bạn Kiên

Rất tiếc tôi cũng không biết từ lích-tơ trong đoạn văn bản đó có nghĩa gì. Hy vọng ai đó khác có thể giúp bạn.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');