Xin được giảng giải !

by Nguyễn Hồng Kiên
(Hà Nội)

Phiền bác giảng cho giúp "lích-tơ" trong câu sau có nghĩa là gì? Xin cảm ơn!
"Tổ chức vận tải của hai nước đã áp dụng các phương tiện vận tải biển tiền tiến nhất, chuyên chở hàng hóa bằng công-ten-nơ và lích-tơ, đã có nhiều phương thức phối hợp hoạt động một cách chặt chẽ giữa các tổ chức liên quan của hai nước, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng được phát triển sâu rộng giữa Việt Nam và Liên Xô."
Nhiều Tác Giả (1988qh:37-38, Đoàn Duy Thành)

Comments for Xin được giảng giải !

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 09, 2012
Rating
starstarstarstar
Rất tiếc
by: Long - Webmaster

Chào bạn Kiên

Rất tiếc tôi cũng không biết từ lích-tơ trong đoạn văn bản đó có nghĩa gì. Hy vọng ai đó khác có thể giúp bạn.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.