Website rất hữu ích.

by Nguyen Dao Anh
(Oslo)

Cám ơn quý anh chị đã làm ra website này. Tôi định cư ở nước ngoài lâu năm và đang bước vào nghề import. Vì vậy website nầy rất hữu hiệu với tôi.

Còn một vấn đề hết sức quan trọng là người viết bài là người Nam và dùng từ tôi hiểu được. Xin đừng nghỉ tôi kỳ thị, nhưng thật sự ngôn ngữ mới sau này tôi đọc có nhiều từ không hiểu. Đây là sự phát triển của xã hội. Cũng có thể là tôi sống ở nước ngoài lâu, nên mới như vậy thôi, và ngôn ngữ mỗi vùng khác nhau, ở nước nào cũng vậy.

Tôi một lần nữa xin chân thành cám ơn Ban quản trị của website này.

Xin chúc quý vị một ngày hạnh phúc.

Anh Đào

Comments for Website rất hữu ích.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 09, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Cám ơn
by: Long - webmaster

Gửi chị Nguyễn Anh Đào,

Xin cám ơn sự chia sẻ và động viên của chị.

Chúc chị thành công trong lĩnh vực import cũng như trong cuộc sống.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.