Vận chuyển hàng hóa

by Nhung
(Ho Chi Minh City)

Xin chào anh chị phụ trách trang này.

Hiện em đang muốn vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng Cát Lái Tp.HCM đến KCN Le Minh Xuan, hoac khu từ Cát Lái về KCN Tan Đức Long An. Vận chuyển bằng công 40F... và cả hàng từ Tp.hcm ve Xingang Trung Quoc. Không biết bên công ty mình có nhận vận chuyển khu vực này không ạ.

Nếu có, xin cong ty tư vấn cho e ạ.

Em cám ơn.

Chúc anh/chị luon vui ve ạ.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia nhóm Zalo:

Hướng dẫn thủ tục XNK

Nhận tài liệu hay & được tư vấn về chủ đề xuất nhập khẩu hàng hóa.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.