Về container lạnh, container bồn ?

by Lapro
(Haiphong)

Trên các quốc lộ thỉnh thoảng em có bắt gặp các xe chở container lạnh hoặc bồn (Ví dụ xe chở bồn khí LPG của một công ty xăng dầu, khí hóa lỏng Hà Nội hay chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, có bồn được hàn vào khung như container loại 40').


Vậy anh có thể chia sẻ thêm thông tin về kích thước, trọng lượng vỏ nếu có của 2 loại này được không? Xin cảm ơn anh.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc