Update thong tin!!!

by Thao Ngoc
(HCM)

Chào anh admin,
Em có search google tìm kiếm 1 số thông tin và được "bác Gồ" chỉ em vào trang web này. Nói thật thì khoảng 1 năm trước đây em cũng vào trang web của anh 1 vài lần rồi, nhưng những lần ấy thông tin có phần hơi cũ, đặc biệt là mấy số liệu. (em đi tìm số liệu để viết bài chuyên đề TN ạ :) )
Tuy nhiên, sau 1 năm vào lại, em nhận thấy có 1 số thông tin cũng khá là mới, đơn cử là những dẫn chiếu có ghi rõ thời điểm là 2013, 1 số thông tư cũng có cập nhật lại.
Hi vọng sắp tới, sẽ được thấy nhiều dẫn chiếu mới mẻ như vậy nữa. Giờ cũng năm 2014 rồi, hi vọng lần tới sẽ thấy con số này trong các bài viết tiếp theo của anh!
Cảm ơn anh rất nhiều về những thông tin mà anh đã chia sẻ, chúc anh luôn thành công!
Best Regards,
Ngọc

Comments for Update thong tin!!!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 26, 2014
Rating
starstarstarstarstar
Update thông tin
by: Long - Webmaster

Chào Ngọc,

Đúng là một số bài viết trên trang web này chưa được update thông tin. Lý do chính là hạn chế về thời gian của cá nhân tôi.

Tuy nhiên tôi sẽ gắng sức vừa cập nhật, vừa viết bài mới trong khoảng thời gian ngoài giờ của mình.

Rất cám ơn bạn đã ghé thăm và có lời động viên, chia sẻ.

Chúc bạn sức khỏe và thành công
Long - VinaLogs

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập địa chỉ email, và tick vào các ô xác nhận, sau đó nhấn nút Subscribe.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)


Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.
var l = window.location.href, d = document; document.write('<form action="#"><div style="text-align:center"><textarea cols="50" rows="2" onclick="this.select();"><a href="'+l+'">'+d.title+'</a></textarea></div></form>');