Tuyến đường biển qua eo biển Quỳnh Châu (Hai Nam)

by Luong Phuong Hop
(Hanoi, Vietnam)

Tôi đang quan tâm đến cỡ tàu biển lớn nhất (theo mớn nước hoặc theo DWT) có thể đi qua đươc eo biển này.


Hy vong sẽ có được thông tin về tuyến luồng qua eo biển này.

Xin cám ơn trước.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộc