Tuyến đường biển qua eo biển Quỳnh Châu (Hai Nam)

by Luong Phuong Hop
(Hanoi, Vietnam)

Tôi đang quan tâm đến cỡ tàu biển lớn nhất (theo mớn nước hoặc theo DWT) có thể đi qua đươc eo biển này.

Hy vong sẽ có được thông tin về tuyến luồng qua eo biển này.

Xin cám ơn trước.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.