Trong luong rieng cua container 20' va 40'

by Nguyen Thinh
(tp HCM. Vietnam)

Xin cho hoi trong luong ban than cua container khi chua dong hang la bao nhieu voi hai loai 20 va 40'. Chung toi chi can biet trong luong trung binh.
Cam on rat nhieu.

Comments for Trong luong rieng cua container 20' va 40'

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 20, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Trọng lượng vỏ container
by: Long - webmaster

Chào bạn Nguyễn Thịnh,

Trọng lượng riêng container (thường gọi là khối lượng vỏ, hay tare weight) tùy thuộc vào hãng sản xuất, tuy nhiên dao động khoảng 2,2 tấn/20' và 4 tấn/40'.

Số liệu cụ thể được ghi trên cửa container. Có thể tham khảo hình minh họa tại link sau:

https://www.container-transportation.com/ky-ma-hieu-container.html

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.
Nhận email chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Logistics, Xuất nhập khẩu, và Thủ tục hải quan

và download tài liệu hữu ích: Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng, Tp. HCM, biểu thuế XNK mới nhất...

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

(Lưu ý: Bạn cần nhập chính xác và xác nhận qua email trước khi nhận file)

* Thông tin bắt buộcEnjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.