Trọng lượng hàng và vỏ container

by Kiên Nguyễn
(Vung Tau)

Tại sao container 40' trọng lượng hàng và vỏ lại chỉ lớn hơn loại 20' có 6-7T trong khi thể tích là gấp đôi? Liệu có phải do vấn đề sức bền khi thiết kế?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.