Trọng lượng container giấy cuộn

by Nguyễn Tuân
(Tp.Hồ Chí Minh)

Mình muốn hỏi giấy cuộn nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia có thể đóng trong các loại container nào? Và chứa được bao nhiêu tấn giấy cuộn?

Comments for Trọng lượng container giấy cuộn

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 30, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Can tu van gap
by: Nguyen Tuan

Dang vho tư van tư Admin

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.