Trọng tải container 20'

by Ngô Thị Lâm
(Việt Nam)

Xin cho hỏi trọng tải container 20' và 40' tối đa mà Hàn Quốc quy định được phép lên bờ là bao nhiêu?
Em xin cảm ơn!

Comments for Trọng tải container 20'

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 16, 2011
Rating
starstarstarstar
Tải trọng tối đa
by: Long - Webmaster

Chào bạn Lâm

Hàn Quốc là quốc gia có ngành shipping phát triển. Tôi nghĩ quy định của họ cũng giống với tiêu chuẩn quốc tế về tải trọng. Vì vậy, bạn có thể căn cứ theo tải trọng tối đa ghi ngoài cửa container mà đóng hàng. Hoặc để chắc chắn hơn, bạn hãy hỏi trực tiếp hãng tàu.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.